بیانیه رسالت Mission))
رسالت مرکز تحقیقات ناباروری در زمینه های ذیل می باشد:
*. تربیت پژوهشگران توانمند در زمینه پیشگیری و درمان ناباروری
*. انجام تحقیقات بنیادی برای شناخت، پیشگیری و درمان ناباروری در سطح منطقه و کمک به پیشرفت علم در جهان
*. مطالعات اپیدمیولوژیک ناباروری در سطح منطقه
*. انجام تحقیقات کاربردی رفع مشکلات درمان ناباروری با حمایت و همکاری شرکت ها و صنایع دارو سازی، مراکز تحقیقاتی داروسازی وشرکت های سازنده جهت یافتن راههای مناسب پیشگیری ودرمان ناباروری
*. انجام تحقیقات با همکاری سایر مراکز تحقیقاتی داخلی و خارجی بر اساس موضوعات مورد علاقه طرفین
*. انجام تحقیقات بنیادی در جهت ساخت وسایل، ابزار و تجهیزات پزشکی

دورنما Vission))

ما برآنیم:
با استفاده از تجربیات، توان و استعداد بالقوه و بالفعل اساتید، محققین دانشگاه علوم پزشکی شاهرود و کشور و با استفاده از محققین علاقمند و توانمند داخلی و خارجی مرتبط با این رشته، مرکز تحقیقات ناباروری را به عنوان برترین، معتبرترین و فعالترین مرکز پژوهش و تحقیقات در سطح منطقه و كشور در زمینه پژوهش های بنیادی و کاربردی معرفی کنیم.

ارزشهای حاکم بر مرکز تحقیقات نازایی مبتنی بر محورهای زیر است
1- پاسداری از ارزشهای والای انسانی
2- رعایت اخالق حرفه ای
3- احترام به حقوق جامعه انسانی مورد پژوهش
4- رعایت حقوق حیوانات در امر پژوهش

اهداف
رديف هدف كلي اهداف اختصاصي
1 ارتقاء كمي و كيفي تحقيقات در زمينه ناباروري 1-تهيه و تصويب ده طرح تحقيقاتي تا پايان سال 1396
2-چاپ ده مقاله تا پايان سال 1396 در مجلات معتبر داخلي و خارجي
3-عقد حداقل يك قرارداد طرح مشترك با دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي خارج از كشور
4-عقد ده قرارداد طرح مشترك با دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي داخل كشور
5-فهرست نمودن نيازهاي تجهيزاتي مركز و خريد حداقل سي درصد از آن تا پايان سال 1396
6-تلاش براي تكميل مدارك مورد نياز براي درخواست موافقت اصولي مركز تا پايان سال 1396
2 افزايش آگاهي و اطلاعات نيروي انساني مرتبط 1-ارتقاء سطح علمي اعضاي مركز با آموزش تكنيك هاي جديد در طراحي پروژه ها
2-ارتقاء سطح توانايي اعضاي هيات علمي و پرسنل مركز از طريق برگزاري يا شركت در كارگاههاي مورد نياز