آدرس مركز تحقيقات درمان ناباروری :

شاهرود-ميدان هفت تير-دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-مركزتحقيقات درمان ناباروری

تلفن تماس:32395054