نحوه درج افيليشن مركز تحقيقات درمان ناباروری و ژنتیک به صورت زير مي باشد:

مركز تحقيقات درمان ناباروری و ژنتیک،دانشگاه علوم پزشكي شاهرود،شاهرود،ايران

Infertility Treatment and Genetics Research Center
Shahroud University of Medical Sciences, Shahroud, Iran